Vetouistelun Pihlavanlahti Cup 2021 –säännöt

1 § Kilpailun nimi on PIHLAVANLAHTI CUP 2021
Pihlavanlahti cupiin kuuluvat seuraavat osakilpailut:
1. 15.5.2021 Motonet-uistelu 10-18.00 varapäivä 22.5
2. 16.5.2021 Lohi uistelu 06-16.00 varapäivä 23.5
3. 29.5.2021 Kala Valtanen-uistelu 10-17.00 varapäivä 30.5
4. 07.08.2021 Kuha-uistelu 11-18.00 varapäivä 08.08
5. 09.10.2021 Tools Pori-uistelu 10-16.00 varapäivä 10.10

Kilpailuissa on ½ tuntia (30 min) siirtymäaika alussa ja lopussa.
Kalastusvälineitä, ml. vieheet, houkuttimet, plaanarit ja syvääjiä
ei saa laskea veteen ennen kilpailuajan alkamista .
Kilpailun virallinen aika ilmoitetaan kipparikokouksessa.
Osakilpailussa hyväksytään punnitukseen merilohia 2 kpl/venekunta.
Kilpailukeskuksena toimii Satamapuisto 20.
Kokkeli Uistelussa kilpailualueena on Kokemäenjoki ja kilpailukeskus on Porin eteläranta.

2 § ILMOITTAUTUMINEN JA OSANOTTOMAKSU
Kilpailuun ilmoittaudutaan esittämällä tosite kilpailumaksun
ennakkosuorituksesta tai maksamalla kilpailumaksu,
40 € /venekunta jäseneltä 30 € /venekunta kilpailutoimistoon ilmoittautumisen yhteydessä.
Myös jäsen voi maksaa koko Cupin osanottomaksun kerralla 140 €/venekunta .
Joukkuekilpailun osallistumismaksu on 0,- €/venekunta/cup .
Joukkueen muodostaa 2-3 venekuntaa.
Pihlavanlahti cupin ennakko-osallistumismaksut suoritetaan tilille
FI85 4450 0010 0166 47 140,00 €/ venekunta/ kausi 2021 .
Pankkisiirtolomakkeeseen on merkittävä kipparin nimi ja mahdollinen
Pihlavanlahti cupin kilpailunumero .
Kilpailijoille annetaan kilpailualueen kartta, sekä kilpailuprikka
ilmoittautumisen yhteydessä. Kilpailuprikka on palautettava
punnituspaikalle tai kilpailutoimistoon viimeistään 1 tunti
kilpailun päättymisen jälkeen. Kilpailuprikan palauttamatta
jättäminen aiheuttaa etsintätoimet. Aiheettomista
etsintätoimista aiheutuneista kustannuksista vastaa kyseisen venekunnan kippari.

3 § VENEKUNTA
Kilpailussa kilpaillaan venekunnittain sijoituksen mukaan määrätyvistä
Pihlavanlahti cupin pisteistä.
Kilpailusijoitus määräytyy sääntöjen perusteella, kilpailut ovat avoimia kaikille
vetouistelun harrastajille.
Kilpailuvenekunnat nimetään kipparinsa mukaan, joka saa pisteet nimiinsä .
Kunkin venekunnan kippari saa nimetä itselleen kilpailukauden aikana
yhden varakipparin, joka voi edustaa häntä kilpailussa.
Varakippari ei saa olla varakipparina muissa venekunnissa saman
kilpailukauden aikana .
Venekunnan miehistön lukumäärää ei ole rajoitettu.
Järjestän edustajalla on oikeus tarkistaa kipparin/ varakipparin henkilöllisyys .

4 § JOUKKUE
Joukkueen muodostaa kaksi tai kolme venekuntaa.
Osallistumisesta joukkuekilpailuun on kerrottava ilmoittauduttuessa
osakilpailun järjestäjille .
Joukkueen nimi merkitään kilpailukorttiin .
Joukkueessa kilpailevan venekunnan on osallistuttava myös
henkilökohtaiseen kilpailuun.

5 § KIPPARIKOKOUS
Jokaisessa osakilpailun alussa pidetään kipparikokous .
Kipparikokous alkaa puoli tuntia ennen siirtymäajan alkamista.
Kilpailijoille selvitetään kilpailuaika, kilpailualue,
rantautumisalue sekä käytettävät viestiliikennekanavat
kipparikokouksessa, joka pidetään kilpailukeskuksessa.
Jokaisesta venekunnasta on oltava kippari tai miehistöön kuuluva edustaja
läsnä kipparikokouksessa.
Kipparikokouksessa ilmoitetaan punnitaanko kilpailukalat suolistamattomina
tai suolistettuina mutta kidukset paikoillaan.

6 § KALOJEN ALAMITAT JA KERROIN
Kalalajit alamitta kerroin
Merilohi 61 cm 10
Meritaimen 60 cm 15 (rasvaevä leikattu)
Kirjolohi 41 cm 10
Kuha 43 cm 3
Ahven 26 cm 2
Hauki 55 cm 1
Säynävä 50 cm 1
Toutain 50 cm 1

Pituus mitataan kalan yhteen puristetun leuan kärjen yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen.Kalan pituutta ei saa keinotekoisesti muuttaa.
4. osakilpailussa Kuha-uistelu kuhan kerroin on 10

7 § PUNNITUS
Kalat tuodaan punnitukseen kipparikokouksen ohjeiden
mukaisesti. Kalat mitataan ja punnitaan vain kilpailuprikkaa
vastaan. Sellaisen kalan tuominen punnitukseen, jonka
mitta ei täytä sille lain asettamaa alamittaa, aiheuttaa koko
kilpailusuorituksen hylkäämiseen.
Jos viralliseen punnitukseen tuotu kala on 3 cm tai enemmän
alle sille asetetun kilpailun alamitan seuraa siitä, että koko
venekunnan saalis mitätöidään.
Osakilpailussa sallitaan vain kolme alamittaa punnituksessa, jos on neljä tai enemmän
alamittoja venekunnan suoritus hylätään.
Vain järjestäjän edustaja pitää kiinni kalasta virallisessa mittauksessa.
Mikäli kilpailija ei ole tyytyväinen mittauksen tai punnitukseen,
Hänellä on oikeus pyytää yhtä uutta mittausta ja/tai punnitusta
tuomarineuvoston läsnä ollessa .
Tällöin kyseinen kilpailija siirtyy mittaus- ja punnitusjonon viimeiseksi ja
uusi mittaus/ punnitus suoritetaan vuorollaan tuomarineuvoston
saavuttua paikalle.
Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi tehdä protestia.

8 § VENEKUNNAN- JA JOUKKUEKILPAILUN PISTEYTYS
Kilpailutulos lasketaan seuraavasti: lajikohtainen
pistekerroin x kalan paino. Kilpailun paremmuuden ratkaisee
saaliin yhteispistemäärä. Tasatuloksen sattuessa ratkaisee
suurimman yksittäisen kalan paino ja tämän jälkeen arpa.
Venekuntakohtaisessa cup- osakilpailussa saavat pisteitä
kaikki mitantäyttäviä kaloja punnitukseen tuoneet venekunnat siten,
että osakilpailun voittaja saa 20 pistettä,
toiseksi tullut saa 19 pistettä ja kolmas 18 pistettä.
Seuraavat aina 1 pisteen vähemmän siten, että 20. sija ja
siitä eteenpäin kaikki hyväksytyn punnitustuloksen saaneet
kilpailijat saavat 1 pisteen.
Saaliitta jääneille ei pisteitä jaeta.
Joukkue kilpailun pisteytys lasketaan seuraavasti:
Joukkueen venekuntien pisteet lasketaan yhteen ja ensimmäinen saa
10 pistettä, toinen 7 pistettä, kolmas 5 pistettä, neljäs 3 pistettä
viides 2 pistettä ja loput hyväksytyn punnitustuloksen saaneet
yhden pisteen.
Tasapistetilanteessa lopullisen sijan cupissa ratkaisee:
1. Osakilpailusijoitusten paremmuus eli kenellä on enemmän
parempia sijoituksia.
2. Arpa, jos kohdan yksi tulos on sama.

9 §
Pyyntitavoista on sallittu ainoastaan vetouistelu.
Vieheet on laskettava pyyntiin.

10 §
Merialueella yhtäjaksoisesti pyynnissä olevien vapojen, miehistön ja uistelussa
käytettäville apuvälineille ei aseteta rajoituksia.
Huom ! Etelä- ja Kolpanselällä yhtäjaksoisesti pyynnissä olevien vapojen
määrä max. 8 vapaa/venekunta ja
plaanarien käyttö sallittu max. 15 metrin runkonaruilla.
Plaanareissa lippu pakollinen.
(Alue selvitetään kilpailijoille kipparikokouksessa).
Lahdella sallitaan raksin, takiloissa jäykän käyttäminen, kaksoisuistimen ja litkojen käyttö.
Vapojen pituutta ei ole rajoitettu.

11 §
18-64 vuotiailla tulee olla kuitti kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta.
Todiste maksun suorittamisesta on esitettävä järjestäjille pyydettäessä.
Todisteen puuttuessa kilpailija voidaan kilpailutoimikunnan
päätöksellä sulkea kilpailusta ja mahdolliset saadut pisteet mitätöidään.

12 §
Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan ja ovat itse vastuussa näiden
sääntöjen, vesiliikennesääntöjen että kalastuslain ja – säännösten
noudattamisesta .
Kelluntaväline on pakollinen jokaiselle veneessä olijalle.

13 §
Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailu ( Force majeure ).
Esimerkiksi kova tuuli, aallokko tai jokin muu este.
Järjestäjällä on oikeus myös keskeyttää kilpailu
( liputtamalla ja/tai ilmoittamalla viestikanavalla ) sään
muutoksen tai muiden vaaratekijöiden uhatessa.
Kilpailun siirtämisestä varapäivälle, ilmoitetaan edellisenä päivänä
Meri-Porin Urheilukalastajien ja vetouistelu.com kotisivuilla.
Myös ilmoitetaan tekstiviestillä cupiin osallistuneille kippareille.

14 §
Jos viranomainen keskeyttää venekunnan matkan venekunta suljetaan pois kilpailusta.

15 §
Kilpailuveneessä tai sen miehistöllä ei saa olla kilpailuun
hyväksyttäviä kaloja ennen kilpailun alkua .
Kilpailukaloiksi kelpaavia kalalajeja ei saa käyttää täkykaloina.

16 §
Valvontaa suorittavat valvontaveneet, sekä
rantautumispaikan ja punnituksen valvojat. Kilpailijoiden
on noudatettava valvojien ohjeita ja määräyksiä.

17 §
Kilpailun tuomarineuvoston muodostaa Pihlavanlahti Cup
toimikunnan nimeämä puheenjohtaja, sekä kaksi kilpailuun
osallistuvaa venekunnan kipparia. Tuomarineuvosto käsittelee
mahdolliset protestit. Protestin aika on 10 min tulosten
julkaisemisesta. Protestin käsittelymaksu on 50 € ja se
maksetaan takaisin, mikäli käsitelty protesti hyväksytään.
Muussa tapauksessa protestimaksu jää järjestäjälle.
Hyväksytyn protestin jälkeen alkaa uusi protestiaika.
Protestit on jätettävä kirjallisena tuomarineuvostolle.

18 § HYLKÄÄMISEEN JOHTAVIA SEIKKOJA
1. Heittouistelu, pilkkiminen, onkiminen
2. Rantautuminen muualle kuin kartassa
merkityille alueille.
3. Alamittaisen kalan tuominen punnitukseen. ( kts.6§ )
4. Punnituksesta myöhästyminen.
5. Veneiden kohtaaminen kilpailun aikana.
6. Muiden veneliikenteelle määrättyjen sääntöjen
rikkominen.
7. Kilpailun aikana poistuminen kilpailualueelta/
uisteleminen kilpailualueen ulkopuolella
8. Kalastus ajelehtivasta tai kiinnitetystä/ankkuroidusta veneestä
on kielletty.
9. Venekunnan kippari on pois sulkemisen uhalla vastuussa siitä,
ettei hän itse tai hänen venekuntaansa kuuluva kilpailija kilpaile
päihtyneenä eikä esiinny päihtyneenä kilpailukeskuksessa .
10. Kalan pituuden tai painon keinotekoisesti muuttaminen.

19 §
Kilpailuvenekunnilla on oikeus rantautua kilpailun aikana hätätapauksia lukuun
ottamatta ainoastaan kilpailukeskuksessa ja erikseen kilpailukarttaan merkityillä
rantautumispaikoilla.
Luvan rantautumiseen myöntää kilpailun valvoja .
Kilpailualueen raja on kilpailukarttaan merkityn rajaviivan kilpailualueen puoleinen
reuna, joten rajaviivan peittämä alue ei ole enää kilpailualuetta.

20 § PALKINTOJEN JAKO
Palkintojen jako suoritetaan kilpailukeskuksessa heti protesti ajan jälkeen.
Järjestäjällä ei ole velvollisuutta palkintojen jälkitoimitukseen.
Mikäli kilpailija on poistunut paikalta.
Kilpailija vastaa itse palkinnoista aiheutuvista veroista ja muista kuluista.

21 §
Pihlavanlahti cupin kolme parasta venekuntaa ja ensimmäinen joukkue kutsutaan
vuoden 2022 vetouistelun Suomen mestaruuskilpailuun.
Kutsutun venekunnan kieltäytyessä tai ollessa estynyt osallistumaan SM- kilpailuun,
sen tilalle ovat oikeutettuja varasijoille 4-6.
Pihlavanlahti cupissa sijoittuneet venekunnat sijoittumisjärjestyksessä.
22 §
Järjestäjällä on oikeus tarkistaa kilpailuvene kilpailupaikalla ja milloin tahansa
kilpailun aikana.
Järjestäjät voivat estää puutteellisesti tai sääntöjen vastaisesti varustetuiksi todetun
kilpailuveneen osallistumien kilpailuun.

23 § TALLENNUKSET
Kilpailussa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia saa tallentaja käyttää korvauksetta
kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.
24 § MUUTOKSET JA LISÄMÄÄRÄYKSET
Mahdollisista muutoksista ja tarvittavista lisämääräyksistä ilmoitetaan
kipparikokouksessa.
25 § PALKINNOT
Pihlavanlahti Cupin osakilpailuissa palkitaan kolme parasta ja sijoitukset 5 , 10 ja 15 .
Neljän osakilpailun tulokset viidestä huomioidaan loppusijoitukseen .
Loppusijoituksissa kolme parasta palkitaan ja voittaja saa kiertopalkinnon .
Joukkue kilpailussa ei jaeta palkintoja tai pokaaleja .
26 §
Venekunta sitoutuu noudattamaan näitä runkosääntöjä maksamalla
osallistumismaksun mihin hyvänsä kilpailuun.
27 §
Venekunnan rikkoessa näitä sääntöjä. Kilpailun tuomarineuvosto päättää
harkinnastaan rikkeen vakavuuden mukaan joko:
- Antaa venekunnalle suullisen varoituksen tai hylätä venekunnan kilpailusuorituksen
kyseisessä osakilpailussa.
- Jättää rikkeen Pihlavanlahti cupin toimikunnan käsiteltäväksi.

päivitetty 27.5-21